Ogólne Warunki Wynajmu

Niniejsze Ogólne Warunki Wynajmu określają warunki oddania do używania Najemcy samojezdnych podestów ruchomych przez Wynajmującego.

 1. Użyte w Ogólnych Warunkach Wynajmu wyrażenia oznaczają:
  • Wynajmujący – spółka Lifting Solutions Sp. z o.o., która jako Wynajmujący oddaje do używania we własnym imieniu samojezdne podesty ruchome.
  • Najemca – osoba zarówno fizyczna jak i prawna, która bierze przedmiot najmu do używania we własnym imieniu
  • Przedmiot Najmu (Urządzenie) – samojezdny podest ruchomy.
 2. Najemca gwarantuje, że:
  • podane przez niego dane są zgodne z prawdą,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do narażenia Lifting Solutions Sp. z o.o. na straty,
  • jest świadom faktu, że obsługa podestów ruchomych wymaga zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednich uprawnień UDT, a Lifting Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.
 3. Przedmiot umowy

  Wynajmujący stawia do dyspozycji Najemcy podesty ruchome znajdujące się aktualnie w ofercie handlowej. Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia lub foldery reklamowe i dane techniczne dotyczące przedmiotu najmu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie dane techniczne potwierdzone przez Wynajmującego.
 4. Czas trwania umowy

  Pisemne zamówienie Najemcy zaakceptowane i parafowane przez Lifting Solutions Sp. z o.o. jest podstawą do jego realizacji oraz wzajemnych rozliczeń finansowych. Wszelkie zmiany dotyczące okresu oraz cen najmu wymagają pisemnej zgody Lifting Solutions Sp. z o.o.. 

  Niezgodne z zamówieniem i OWW użytkowanie podestów uprawnia Lifting Solutions Sp. z o.o. do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
  • Przekazanie urządzenia najemcy / odbiór urządzenia
   Przekazanie oraz odbiór urządzeń najemcy odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi integralną część niniejszych OWW. Uwagi zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym stanowią podstawę do wzajemnych rozliczeń między firmami oraz do ewentualnych roszczeń finansowych ze strony Lifting Solutions Sp. z o.o..

   Ostateczny, techniczny odbiór urządzenia odbywa się w siedzibie firmy Lifting Solutions Sp. z o.o.. Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony Lifting Solutions Sp. z o.o., dotyczące ponadnormatywnego zużycia, tudzież zniszczenia urządzenia (dokumentacja fotograficzna) lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. Nieobecność osoby odpowiedzialnej za sprzęt z ramienia Najemcy w chwili zdawania urządzenia lub zagubienie protokołu skutkuje tym, że Najemca zgadza się z uwagami wpisanymi przez pracownika / kierowcę Lifting Solutions Sp. z o.o. . Zamawiający własnoręcznym podpisem potwierdza, że osoba wymieniona w rubryce „osoba kontaktowa” jest faktycznie upoważniona do odbioru i zdania urządzenia w miejscu jego pracy. Osoba wyznaczona (z imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) przez osobę kontaktową na budowie również jest za taką uważana.
   Najemca jest zobowiązany do rozruchu próbnego urządzenia w obecności przedstawiciela Lifting Solutions Sp. z o.o..
  • Użytkowanie urządzeń
   Najemca jest zobowiązany do użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi oraz przepisami BHP oraz do powierzania obsługi wynajmowanych urządzeń osobom posiadającym wymagane prawem uprawienia, ponadnormatywne wykorzystanie urządzeń wynikające z instrukcji obsługi wymaga zgody pisemnej Lifting Solutions Sp. z o.o. oraz pociąga za sobą konieczność ustalenia dodatkowych warunków finansowych najmu;

   Na elementach zasilania i sterowania podestów umieszczono plomby, zabezpieczające te elementy przed ingerencją nieupoważnionego personelu. Zerwanie którejkolwiek plomby bez pisemnej zgody firmy Lifting Solutions Sp. z o.o. będzie skutkowało obciążeniem Najemcy kwotą 500 zł (pięćset złotych) za jedną zerwaną lub uszkodzoną plombę.
  • Obowiązek sprawowania pieczy nad powierzonymi urządzeniami
   Najemca jest zobowiązany do sprawowania pieczy nad przedmiotem najmu przez cały okres najmu, tj. do momentu protokolarnego przekazania Wynajmującemu.
   W przypadku opóźnienia Wynajmującego w odbiorze przedmiotu najmu Najemca występuje na piśmie z żądaniem określenia faktycznej daty odbioru. Za okres oczekiwania na odbiór nie jest pobierana opłata z tytułu najmu. Sprawowanie pieczy nad przedmiotem najmu jest równoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie, bądź uszkodzenie urządzenia.
  • Po zakończeniu najmu przedmiot najmu winien zostać zwrócony Wynajmującemu w pełni sprawny technicznie, z pełnym zbiornikiem paliwa (podesty z silnikami diesla) lub naładowanymi bateriami (urządzenia z silnikami elektrycznymi) w stopniu pozwalającym na załadunek, czysty, uprzątnięty ze wszelkich śmieci i odpadów przemysłowych, wolny od śladów farb, gipsu lub innych. Ponadto, zwrot obejmuje wszelkie akcesoria wydane wraz z przedmiotem najmu ( instrukcje obsługi, klucze, itp.. Przekazanie przedmiotu najmu winno nastąpić w miejscu stwarzającym możliwość jego załadunku na platformę transportową Wynajmującego.
  • W przypadku niespełnienia nałożonych obowiązków Wynajmujący jest uprawniony do obciążenia Najemcy zryczałtowanymi opłatami w wysokości :
   100 zł za każdy z wymienionych przypadków; utratę instrukcji obsługi, zagubienie kluczyków,
   kosztami tankowania związanymi z uzupełnieniem paliwa
 5. Ceny

  Podstawą do rozliczeń finansowych są ceny potwierdzone przez Lifting Solutions Sp. z o.o. w  potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

  Ceny w zamówieniu obowiązują na uzgodniony okres wynajmu. W przypadku wcześniejszej rezygnacji Najemca zostanie obciążony stawką wg cennika bez uwzględnionego rabatu. Wszystkie omawiane ceny są cenami netto do których nalicza się podatek VAT w wysokości 23%
 6. Rozliczenia

  Najemca potwierdzając niniejsze ogólne warunki wynajmu upoważnia Lifting Solutions Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.  

  Faktury VAT wysyłane będą przez Lifting Solutions Sp. z o.o. na adres najemcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony zgodnie przyjmują, iż brak zwrotu faktury w terminie 7 dni od dnia jej odbioru jest uznawane jako zaakceptowanie zawartej w niej treści.

  Wynajmujący ma prawo do żądania odpowiedniej przedpłaty przed udostępnieniem urządzenia bądź wpłaty zaliczki na poczet płatności podczas okresu najmu.

  Wynajmujący ma prawo do pobrania kaucji w wysokości min. 1.000,00 zł na poczet zabezpieczenia roszczeń wobec Najemcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu, zawieranej w oparciu o niniejsze ogólne warunki. Pobierana kaucja podlega zwrotowi z chwilą zakończenia umowy najmu tylko w przypadku braku ze strony Wynajmującego jakichkolwiek roszczeń pod adresem Najemcy.

  Tylko i wyłącznie pisemne zgłoszenie mającego nastąpić przestoju będzie uwzględniane w rozliczeniach finansowych.

  Zgłoszenia z datą wsteczną nie będą akceptowane.

  Udokumentowane nadużycia uprawniają Lifting Solutions Sp. z o.o. do:
  • obciążenia Najemcy opłatą czynszową w wysokości 200 % uzgodnionej stawki dziennej za okres od zgłoszenia w złej wierze zakończenia najmu do dnia faktycznego wydania przedmiotu najmu Wynajmującemu za każdy dzień,
  • obciążenia Najemcy opłatą czynszową wysokości 200 % uzgodnionej stawki dziennej za każdy dzień pracy w okresie zgłoszonego w złej wierze przestoju.

  Wszelkie płatności, o ile strony nie ustaliły inaczej, Najemca realizuje w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

  Transport urządzeń przez najemcę pomiędzy obiektami innymi niż określone w zamówieniu i umowie wynajmu możliwy jest tylko za pisemną zgodą Lifting Solutions Sp. z o.o.,

  Termin uznaje się za dochowany, gdy w zakreślonym terminie następuje uznanie rachunku bankowego Lifting Solutions Sp. z o.o. należną płatnością.

  Płatność winna być dokonana przelewem na rachunek bankowy Lifting Solutions Sp. z o.o.

  Niedochowanie wskazanego terminu płatności upoważnia Lifting Solutions Sp. z o.o. do naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę. Jednocześnie Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Lifting Solutions Sp. z o.o. z tytułu podjęcia czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności z wystawionych faktur VAT.
  Dokonane płatności zostają zarachowane przez Lifting Solutions Sp. z o.o. w pierwszej kolejności na należności najstarsze, a w szczególności na istniejące zobowiązanie z tytułu odsetek za zwłokę.

  Jeżeli Najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą na rzecz Lifting Solutions Sp. z o.o. z tytułu dotychczas świadczonych usług, Lifting Solutions Sp. z o.o. jest uprawnione do odmowy zawarcia nowej umowy najmu, natychmiastowego rozwiązania obowiązujących umów najmu, włącznie z natychmiastowym odbiorem urządzeń.
 7. Terminy

  Lifting Solutions Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby urządzenia objęte umową najmu oddać do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach. 

  Lifting Solutions Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywanego terminu dostawy spowodowane zdarzeniami, na które Lifting Solutions Sp. z o.o. nie ma i nie miało wpływu, Lifting Solutions Sp. z o.o. odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę szkody tylko wtedy, gdy termin nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania jego pracowników.

  Jeżeli najemca odmawia przyjęcia urządzenia wcześniej zamówionego z przyczyn niezależnych od Lifting Solutions Sp. z o.o. , ponosi on koszty dostawy.

  W sytuacji braku możliwości odbioru urządzenia z winy najemcy będzie on obciążony za ten okres kwotą wynikającą z zamówienia, do czasu stworzenia takiej możliwości, jak również kosztami transportu poniesionymi przez wynajmującego.
 8. Usterki

  Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w przedmiocie najmu, które ograniczają jego przydatność, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Lifting Solutions Sp. z o.o. o fakcie ich wystąpienia, z jednoczesnym określeniem ich charakteru oraz rozmiaru. Najemca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu Lifting Solutions Sp. z o.o. przedmiotowej informacji.

  Tylko pisemne zgłoszenie awarii będzie podstawą uwzględnienia reklamacji. W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki zostało wywołane działaniem lub zaniechaniem Najemcy, wszelkie koszty jej usunięcia ponosi Najemca. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie czynszu za okres przestoju. Jeśli stwierdzona wada powstała z przyczyn niezależnych od Najemcy przestój wywołany jej wystąpieniem zostaje odliczony od ustalonego okresu najmu. Do czasu usunięcia usterki urządzenia wynikającej z uszkodzenia urządzenia z winy Najemcy, będzie on obciążony za te dni kwotą wysokości wynikającej z zamówienia.

  Z chwilą przekazania urządzenia najemcy potwierdzonego podpisem na protokole przekazania wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z ewentualnego wycieku oleju z urządzeń.
 9. Ochrona ubezpieczeniowa

  Z chwila wydania przedmiotu najmu na Najemcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty, zniszczenia, kradzieży całości lub części oraz jego przywłaszczenia.

  Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane w trakcie użytkowania przedmiotu najmu, tak w majątku własnym, jak również w majątku osób trzecich oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim.  

  Za szkody wyrządzone w trakcie użytkowania urządzenia przez osoby trzecie pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.

  Za szkody wynikłe z :
  • nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu najmu (np. obsługa przedmiotu najmu przez operatora bez uprawnień UDT),
  • niestosowania się do przepisów BHP, instrukcji obsługi oraz ogólnie stosowanych przepisów budowlanych, a wyrządzone bądź to w przedmiocie najmu (a nie podlegające ochronie ubezpieczeniowej lub wyłączone z odpowiedzialności, bądź osobom trzecim
    
  pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.

  Dla zagwarantowania utrzymania ochrony udzielanej przez ubezpieczyciela Najemca jest zobowiązany do przechowywania przedmiotu najmu na terenie ogrodzonym, zamkniętym, (wydzielone i zamknięte pomieszczenie lub hala), lub tez zapewnienia stałego nadzoru wykonywanego przez służby ochrony wewnętrznej lub wynajętej w tym celu ochrony zewnętrznej.

  Podnajmowanie lub tez oddawanie do nieodpłatnego używania przedmiotu najmu osobom trzecim, bez udzielenia przez Lifting Solutions Sp. z o.o. wyraźnej zgody na piśmie jest zabronione.
 10. Tajemnica handlowa

  Wynajmujący zastrzega, iż przyjęte przez strony warunki umowy, kalkulacje, dane techniczne są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnienie informacji stanowiących przedmiotową tajemnicę osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego uprawnia do podjęcia odpowiednich kroków na drodze postępowań wskazanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będzie miał Kodeks Cywilny.